ഖാഫില ജിദ്ദാ സംഗമം, ടി.എച്ച്. ദാരിമിയുടെ 'വഴിവെളിച്ചം' പുസ്തക പ്രകാശനം 13 വെള്ളിയാഴ്ച

- Usman Edathil