എസ്.വൈ.എസ് വാര്‍ഷിക പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത്