ദമ്മാം ഇസ്‌ലാമിക് സെന്‍റെര്‍ പലിശ വിരുദ്ധ കാമ്പയിന്‍ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്

ദമ്മാം :''പലിശ നീരാളിയുടെ ആലിംഗനം ''എന്ന പ്രമേയവുമായി ദമ്മാം ഇസ്‌ലാമിക് സെന്‍റെര്‍ കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യാ കമ്മിറ്റി സെപ്റ്റെമ്പര്‍ 27 മുതല്‍ നവംബര്‍ 30 വരെ ആചരിക്കുന്ന ദ്വൈമാസ പലിശ വിരുദ്ധ കാമ്പയിയിന്റ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് ദമ്മാം സഫ ഓ ഡി റ്റോ രിയത്തില്‍ നടക്കുമെന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു.