കോട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്‌ല്യാര്‍ക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പൗരാവലിയുടെ സ്വീകരണം