സ്റ്റെപ്പ് -2 ലോഞ്ചിംഗ് ഒക്ടോബര്‍ 5നു അബുദാബിയില്‍, പ്രമുഖര്‍ സംബന്ധിക്കും