സുപ്രഭാതം ദിന പത്രം; മീഡിയ സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്