മദ്രസ അധ്യാപനരംഗത്ത് 40 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരെ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു

മദ്രസ അധ്യാപനരംഗത്ത് 40 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ,  എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് 
മലപ്പുറം   ജില്ലാ കമ്മിറ്റി  തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആദരിച്ച  മുഅല്ലിം കള്‍