തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ ചരിത്രം രചിച്ചു, ഡല്‍ഹി ക്യാമ്പസ്‌ കണ്സീലിയം ശ്രദ്ധേയമായി

 
'ഡല്‍ഹി ക്യാമ്പസ്‌ കണ്‍സീലിയം' വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാം
 ഡല്‍ഹി ചാപ്റ്റര്‍ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫിന്റെ പ്രയാണത്തിലെ  പുതിയ കാല്‍വെപ്പായി.


                                                 Academic Discussion                 
 


 
 
cheif  guest 
 
 
*Freshers’ Meet

 
*Inaugural Session                             

 

                                                *Quiz Programme