വ്യാജകേശം; സ്ഫോടനാത്മക രേഖകള്‍ പുറത്ത് ! ; വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതം | 'സുകൃതങ്ങളുടെ സമുദ്ധരണത്തിന്' ; SKSSF ബഹുജന പ്രചാരണം സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം സെപ്തംബര്‍ 5 ന്

- SKSSF STATE COMMITTEE