ജാമിഅഃ അസ്അദിയ്യഃ സ്വലാത്ത് വാര്‍ഷികവും ദുആ സമ്മേളനവും