കാഴ്ചയുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും - റഹ്‍മാനീസ് അസോസിയേഷന്‍ സിന്പോസിയം ലൈവ്

കാഴ്ചയുടെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും - റഹ്‍മാനീസ് അസോസിയേഷന്‍ സിന്പോസിയം തത്സമയ പ്രോഗ്രാം കേരള ഇസ്‍ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.