ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ സ്പെഷല് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം

ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ സ്പെഷല് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം 'ശംസുല് ഉലമാ ഉറൂസ് മുബാറക്ക്' പ്രഭാഷണം സലാഹുദ്ദീന് ഫൈസി വെന്നിയൂര്ഇന്ത്യന് സമയം രാത്രി 7.30 ന്കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില് മാത്രം..