"ബുശ്റാകുമുല് യൗം" കാമ്പയിൻ പ്രഭാഷണം ''ഹബര്‍ വാഹിദും വഹാബികളുടെ തമ്മില്‍ തല്ലും'' (Record)


കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമില്‍ പ്രമുഖ പണ്ഡിത നിരയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്നു വരുന്ന "ബുശ്റാകുമുല് യൗം" കാമ്പയിൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഓരോന്നും കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക