കടമേരി റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ്, പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു

- Rahmaniya Katameri