ബുശ്റാകുമുല്‍ യൌം; KICR വിജ്ഞാന വിരുന്നില്‍ ഇന്ന് ശംസുദ്ദീന്‍ ഫൈസി സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ക്ലാസ്സെടുക്കും