പെരിന്തല്‍മണ്ണ പറല്‍ വാഫി പി.ജി. കാമ്പസ് ശിലാ സ്ഥാപനവും മതപ്രഭാഷണവും 28, 29 തിയ്യതികളില്‍

- skssfduiac paral