പെരുമണ്ണ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതവിജ്ഞാന സദസ്സ് ജൂണ്‍ 12, 19, 26

- SKSSF PERUMANNA