ഷാര്‍ജ SKSSF സംഘടിപിപ്പിക്കുന്ന തസ്‌കിയത്ത് മജ്‌ലിസ് ഇന്ന്‌

- ishaq kunnakkavu