മജ്‍ലിസുന്നൂറും കെ.ടി. മാനു മുസ്ലിയാര്‍ അനുസ്മരണവും ഇന്ന് അബൂദാബിയില്‍

- PM Shafi Vettikkattiri