വലിയപറമ്പ് മട്ടാലിക്കല്‍ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്വലാത്തുന്നാരിയ വാര്‍ഷികവും ദുആ സമ്മേളനവും

- Abduljaleel Anakkachery