ജലീല്‍ റഹ്‍മാനി വാണിയന്നൂരിന്റെ മദ്ഹുറസൂല്‍ പ്രഭാഷണം ജനു.20ന് മലപ്പുറം പുന്നത്തലയില്‍

- Faizal Babu Babu