ശുഐബ് ഹുദവിയുടെ ന്യൂഇയര്‍ പ്രഭാഷണം ഡിസം.31ന് പാലക്കാട് പള്ളിക്കുളത്ത്

- fahad meparamb