അബുദാബി SKSSF തൃശൂര്‍ ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനാ സദസ്സും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും വ്യാഴാഴ്ച

- ABDUL JALEEL KARIYEDATH