അബ്ബാസലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ നയിക്കുന്ന സമര്‍ഖന്ദ് ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദേശ യാത്ര ജനു. 18-19

- Irshad kallikkad