അബൂദാബി SKSSF മലപ്പുറം ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓമാനൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ ആണ്ട് നേര്‍ച്ചയും മജ്ലിസുന്നൂറും ഇന്ന് (ബുധന്‍)

- PM Shafi Vettikkattiri