ഒരുമിക്കാം നന്മക്കൊപ്പം; ഇന്‍തിബാഹ് 2014 SKSBV സംഘടനാ ശാക്തീകരണ കാമ്പയിന്‍

- Irshad kallikkad