മതപ്രഭാഷണവും മജ്ലിസുന്നൂര്‍ സംഗമവും 21 ന് പ്രാണിയാട്

- Mohd Salih E M