റിയാദ് ഇസ്ലാമിക്‌ സെന്‍റെര്‍ റമദാന്‍ ലഘുലേഖ പുറത്തിറക്കി

Ramadan Laghu Legha1.jpgRamadan Laghu Legha2.jpg