ഓണമ്പിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയുടെ റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം

റമളാന്‍: പൊരുളറിയുക... ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കുക...

ഓണമ്പിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയുടെ
റമളാന് പ്രഭാഷണം

ഓഗസ്റ്റ് 14, 15, 16, 17, 18

രാവിലെ 8.30ന്

ടൗണ് ഹാള് മഞ്ചേരി

(സയ്യിദ് ഉമറലി ശിഹാബ് തങ്ങള് നഗര്)