ദുബൈ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന പ്രവര്‍ത്തക ക്യാന്പ് ജൂലായ് 8 ന്- സവാദ് പുത്തന്‍ചിറ -