ഇന്‍തിസ്വാബ് ലോഗോ


ഇന്‍തിസ്വാബ് ലോഗോ : സംഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നു വര്‍ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിജ്ഞാ നത്തിന്റെ അടയാളമായി തൂലികയും കാണാം. മുഹമ്മദാലി ചെറൂപ്പ, റിയാസ് ടി. അലി എന്നിവരാണ് ലോഗോ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തത്.