യമാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് രണ്ടാം സനദ്‍ ദാന സമ്മേളനം

യമാനിയ്യ അറബിക് കോളേജ് രണ്ടാം സനദ്‍ ദാന സമ്മേളനം 2010 ജനുവരി 22, 23, 24. ശംസുല്‍ ഉലമ നഗര്‍ കുറ്റിക്കാട്ടൂര്‍