പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിയില്‍

- Irshad kallikkad