"രാഷ്ട്രരക്ഷയ്ക്ക് സൗഹൃദത്തിന്റെ കരുതല്" SKSSF മനുഷ്യജാലിക ഇന്ന്അകില സ്തുദികളും പ്രബഞ്ചനാഥന്...2

അരുളിടാം സ്വലാത്തന്ത്യ ദൂതന്...2
സമസ്തകേരള സിന്ദാബാദ്..2
മനുഷ്യ ജാലിക സിന്ദാബാദ്...2
റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സിന്ദാബാദ്...2
ഭാരത മൈത്രി സിന്ദാബാദ്...2
SKSSF സിന്ദാബാദ്....2
മനുഷ്യ ജാലിക സിന്ദാബാദ്..2

ജയ് ഭാരതം ഭാരതം ....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം .....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം......
ജയ് ജയ് ജയ് ഭാരതം ....

കൈകൾ കോർത്ത് നിൽക്കുവാൻ വരൂ...2
കരുത്തരെന്നുരത്തിടാൻ വരൂ...2
കാലമുള്ള കാലമെത്രയും...2
കാതലോടെ ഇന്ത്യയെ കാക്കാൻ...2

സ്നേഹ ചരിത്രം തുടർന്നിടാം...2
ദേശ രക്ഷക്കായ് പൊരുതിടാം...2
പള്ളിയമ്പലങ്ങൾ ചർച്ചുകൾ...2
സൗഹാർധമൂട്ടും പുരകളാക്കിടാം...2

കോന്തു നായർ മമ്പുറം തങ്ങൾ...2
മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുഞ്ഞായിൽ മുസ്ലിയാർ...2
സാമൂതിരി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ...2
മാതൃകയാമമരസ്വരങ്ങൾ...2

ജയ് ഭാരതം ഭാരതം ....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം .....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം......
ജയ് ജയ് ജയ് ഭാരതം ....

സമസ്ത തന്ന ക്ഞാനാമൃതം...2
നുണഞ്ഞു വളർന്നുള്ളോർ നമ്മൾ...2
സമർത്ഥരതിൻ സാരഥികൾ2
പകർന്നു രാജ്യ സ്നേഹ സുമങ്ങൾ...2

പാണക്കാട്ടെ പൂമരങ്ങൾ...2
പൂകൾ നിറഞ്ഞ മമ്പുറം തങ്ങൾ...2
ടിപ്പുവും ഉമർകാളിയും...2
സിരകളിലാവേശ സ്വരങ്ങൾ.2

ജയ് ഭാരതം ഭാരതം ....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം .....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം......
ജയ് ജയ് ജയ് ഭാരതം ....

മൈത്രി നാടു നീളെ തീർത്തിടാം...2
മതേതരത്വ ബോധമൂട്ടിടാം...2
സഹിഷ്ണുദക്ക് ശക്തിയേകിടാം...2
സമത്വബോധം നെഞ്ചിലേറ്റിടാം...2

ഒരുമയാലെ പെരുമ നേടിടാം.2
മുതിർന്നവരെ അധരിച്ചിടാം..2
ഇളയവർക്ക് സ്നേഹമേകിടാം...2
രമ്യതക്കു കളമൊരുക്കിടാം...2

ജയ് ഭാരതം ഭാരതം ....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം .....
ജയ് ഭാരതം ഭാരതം......
ജയ് ജയ് ജയ് ഭാരതം ....3

രചന : ഷാകിർ വാഫി, ആലാപനം : മുനീർ വാഫി