അബ്ദുല്‍ ജലീല്‍ റഹ്മാനി വാണിയന്നൂരിന്റെ പ്രഭാഷണം ജൂലൈ 11, 12 തിയ്യിതികളില്‍ പൊന്നാനിയില്‍

- RASIK CP Pni