സുന്നി അഫ്ക്കാര്‍ പുതിയ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി

പെരുന്നാള്‍ വിശേഷങ്ങളുമായി 
പുതിയ ലക്കം സുന്നി അഫ്ക്കാര്‍ വാരിക പുറത്തിറങ്ങി.