എസ് .കെ.എസ്.എസ്.എഫ് പുതിയതെരു മേഖല തസ്കിയ്യത്ത് ക്യാമ്പ്‌