അബുദാബിയില്‍ ബദര്‍ ഖിസ്സപ്പാട്ട് ഇന്ന് മുതല്‍ 19 വരെ