ഇന്ന് ബദര്‍ ദിനം, ബദര്‍ മൗലിദ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

http://images.skssfnews.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SnBotAoKCs4AABdGVrA1/Badar%20Maulid,%20Ashraka%20Baith,%20Salam%20Baith.pdf?nmid=270759499