പ്രതിഭകള്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരവുമായി SKSSF സ്വപ്ന പദ്ധതി