മത-ഭൌതീകപഠനം ഒരു കുടക്കീഴില്‍....വാഫി കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി