അല്ലാഹു മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം ദൈവമല്ല.

അല്ലാഹുവിനെ മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം ദൈവമായിട്ടല്ല ഖുര്ആന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മറിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ ദൈവമായിട്ടാണ്. ചില സൂക്തങ്ങള് നോക്കുക:
'ഓ ജനങ്ങളേ, ഒരൊറ്റ ആത്മാവില് നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ ഇണയെയും അതില് നിന്ന്തന്നെ ഉണ്ാക്കുകയും അവ രണ്ില് നിന്നുമായി ധാരാളം സ്ത്രീ-പുരുഷ•ാരെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ നാഥനെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുവീന്. ഏതൊരു അല്ലാഹുവിന്റെ പേരില് നിങ്ങള് പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ിരിക്കുന്നുവോ, അവനെയും രക്തബന്ധത്തെയും നിങ്ങള് ഭയപ്പെടുവീന്. നിശ്ചയം അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സദാ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ിരിക്കുന്നു.' (4:1).
(ഈസാ(അ) പറഞ്ഞു:) നിശ്ചയം അല്ലാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാഥനാകുന്നു. അതിനാല് അവനെ നിങ്ങള് ആരാധിക്കുക. ഇതാകുന്നു ചൊവ്വായ പാത (19:36).
മണ്ണില് നിന്ന് നിങ്ങളെ അവന് സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളില് പെട്ടതാകുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളതാ (ഭൂമിയിലാകെ) വ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യവര്ഗമായിരിക്കുന്നു (30:20).