വേനല്‍ സംഗമം നടന്നുഅബൂദാബി : അബൂദാബി മലപ്പുറം ജില്ലാ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വേനല്‍ സംഗമം ഫോട്ടോസ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. (ഇന്‍ശാ അല്ലാഹ്)