മതപ്രഭാഷണവും മജ്‍ലിസുന്നൂര്‍ വാര്‍ഷികവും ഏപ്രില്‍ 24, 25 തിയ്യതികളില്‍

- sajidcppandikkad