ജാറംകണ്ടി മഖാം ആണ്ട്; ദ്വിദിന മത പ്രഭാഷണം ഏപ്രില്‍ 18,19 തിയ്യതികളില്‍

- Safeer Jky