സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഭാഷണ LCD പ്രദര്‍ശനം തളിപ്പറമ്പില്‍

സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഭാഷണ LCD പ്രദര്‍ശനം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും തളിപ്പറമ്പ് യതീംഖാന കാമ്പസില്‍
- Ummerkutty tvr