കൊടുവള്ളി ദാറുല്‍ അസ്‍ഹര്‍ ഖുര്‍ആന്‍ അക്കാദമി ശിലാസ്ഥാപനം 16ന്

- Nafil pc.koduvally