ഉള്ളാളില്‍ നടന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ SKSSF ജില്ലാ മനുഷ്യജാലികയില്‍ നിന്നുള്ള ദ്രശ്യം