ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്‍റര്‍ റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ സ്റ്റഡി സെന്‍റര്‍ റമദാന്‍ പ്രഭാഷണം ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം

16 ബുധന്‍ : മഹല്ല് നേതൃത്വം

17 വ്യാഴം : സമരങ്ങള്‍

19 ശനി : മഹ്ശറ