കേന്ദ്ര സർവ്വകലശാലകളിൽ എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്‌

- https://www.facebook.com/SKSSFStateCommittee/photos/a.1723333694591623.1073741839.1664451827146477/2029204714004518/?type=3&theater